top of page

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.oleum.sk, ktorého prevádzkovateľom je design avenue s.r.o., so sídlom Dlhá 10A, 903 01 Senec, IČO:  47 004 096, zapísaná na okresnom súde Bratislava I, vložka číslo: 87064/B, e-mail: info@oleum.sk , tel. č.: 0948914142, číslo bankového účtu IBAN: SK78 1100 0000 0029 4210 2608.

 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom.

 

Vymedzenie pojmov

 

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

 

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

 

Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.oleum.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka",  vyplní objednávkový formulár (e-mail, v prípade zaslania tovaru - doručovaciu adresu) a vyberie spôsob platby ( platbu kreditnou/debetnou kartou alebo manuálnu platbu - dobierku, či prevod na bežný účet prevádzkovateľa).

 

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.oleum.sk sú záväzné, s povinnosťou platby. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

 

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.oleum.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť.

 

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

 

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

 

Kupujúci môže zrušiť objednávku iba písomne e-mailom. Zrušiť objednávku môže najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Pre zrušenie objednávky treba napísať žiadosť na e-mailovú adresu info@oleum.sk

 

Ceny

 

Ceny jednotlivých produktov sú konečné. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny. Kombinácia viacerých zliav nie je možná.

 

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári bezprostredne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

 

Platobné podmienky

 

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi nasledovnými spôsobmi:

• debetnou, alebo kreditnou kartou

• bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa,

• dobierkou.

 

 

Dodacie podmienky

 

Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný najneskôr do dvoch dní od prijatia platby na účet prevádzkovateľa. Pri tovare, ktorý na sklade nie je, ale je možné ho objednať, býva uvedená predpokladaná dostupnosť. Tovar je zasielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SPS,(do zahraničia cez spoločnosť Packeta), alebo je možné si ho osobne prevziať.

 

 

Poštovné a balné (doručenie na Slovensko):

 

 

prostredníctvom kuriéra SPS:

- pri platbe kartou, bankovým prevodom v hodnote do 49 EUR = poštovné a balné 4,80 EUR s DPH

- pri platbe kartou, bankovým prevodom a dobierkou nad 49 EUR s DPH = poštovné a balné 0 EUR s DPH

 

- pri platbe cez dobierku v hodnote do 49 EUR = poštovné a balné 5,60 EUR s DPH

 

Poštovné a balné do zahraničia:

 

Česká Republika, Maďarsko, Rakúsko. Poľsko, Nemecko, Francúzsko:  15 EUR s DPH

 

Záruka

 

Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania. Záruka sa nevzťahuje na úmyselné/neúmyselné poškodenie výrobku a opotrebovanosť výrobku, ktorá vznikla v súvislosti s jeho bežným používaním.

 

 

Prevzatie tovaru

 

Kupujúcemu je odporúčané pri prijatí objednaného tovaru prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. 

 

Kupujúcemu spotrebiteľovi je vyššie uvedený postup odporúčaný, pri jeho nedodržaní však nie je nijak dotknuté právo na uplatnenie reklamácie.

 

Reklamácia a jej uplatnenie

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

 

V prípade zaslania výrobku kupujúcim na reklamáciu predávajúcemu je potrebné vyplniť a poslať reklamačný formulár spolu s výrobkom. V opačnom prípade nebude možné reklamáciu vybaviť a výrobok bude zaslaný naspäť kupujúcemu.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

 

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho o uplatnení prostredníctvom e-mailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

Predávajúci nie je povinný prevziať zásielku zaslanú kupujúcim na adresu predávajúceho na dobierku, alebo formou balíka zaslaného na poštu (ak tak nebolo dohodnuté vopred).

 

Výrobky zaslané kupujúcim na reklamáciu predávajúcemu musia byť čisté. Špinavé, alebo zapáchajúce výrobky nebudú prijaté na vybavenie reklamácie a budú zaslané naspäť kupujúcemu.

 

Alternatívne riešenie sporu

 

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

 

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@oleum.sk

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete zažiadať na info@oleum.sk.

 

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, alebo nepokračovať v poskytovaní služby, a bezodkladne vrátiť spotrebiteľovi sumu zaplatenú za tovar alebo za službu, alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho:

 

design avenue s.r.o., Dlhá 10A, 903 01 Senec

 

Orgán dozoru

 

Dozorom nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.oleum.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý sa s nimi oboznámi, čo potvrdzuje aktívnym zakliknutím pri potvrdení objednávky.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 03.05.2021

bottom of page